Oferujemy pomoc pedagogiczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb w następujących formach :

  • Konsultacja pedagogiczna;
  • Diagnoza dojrzałości szkolnej;
  • Diagnoza pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii);
  • Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza preferencji w uczeniu się, strategii uczenia się, zainteresowań i uzdolnień;
  • Indywidualna terapia pedagogiczna:

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (terapia pedagogiczna) – prowadzone nowoczesnymi metodami terapeutycznymi i dydaktycznymi

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I-III (usprawnienie funkcji wzrokowo-przestrzennych i słuchowo-językowych, grafomotoryki i koncentracji uwagi, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu;

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV-VIII (usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych, trening czytania z uwzględnieniem techniki czytania i rozumienia treści , trening pisania z uwzględnieniem poziomu graficznego i poprawności zapisu, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

Terapia pedagogiczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności konstrukcji i korekty wypowiedzi pisemnych) prowadzone z zastosowaniem metod polimodalnych.

Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona.

Poradnictwo wychowawcze :

– relacje w rodzinie;

– reagowanie wychowawcze;

– rozwiązywanie konfliktów.